Inspraak Fietssnelweg

Deze brief is als inspraak ingediend bij de gemeente op het Fietsplan 2020-2030. Er zijn 99 handtekeningen van buurtbewoners opgehaald die tegen het plan zijn van een fietssnelweg door het stuk natuur van het Spoorweghavenpad. De handtekeningenlijst is als ondersteuning meegestuurd met de inspraak.

Veel mensen uit de buurt zijn bezorgd over de geplande aanleg van een geasfalteerde fietssnelweg over de Jan Wolkersstraat en het Spoorweghavenpad.
Gezien de noodzakelijke maatregelen die de gemeente heeft aangegeven te willen nemen m.b.t. klimaatadaptatie en biodivers vergroenen, snappen wij niet hoe dit fietspad daar in te verantwoorden is.

  • Stadsnatuur kan helpen bij het beperken van de effecten van hittestress en extreme neerslag. De begroeiing verwijderen en de grond asfalteren verergeren die effecten juist.
  • Met de komst van een fietssnelweg over het Spoorweghavenpad moeten veel bomen en planten verwijderd worden, waardoor de leefomgeving van veel vogels, egels, insecten en amfibieën ernstig zal worden verstoord of zelfs geheel zal komen te verdwijnen.
  • Ook de leefomgeving voor de omliggende buurt zal er op achteruit gaan. Groen is immers een belangrijke voorwaarde voor een gezonde leefomgeving, zo stelt de gemeente o.a. in hun Uitvoeringsprogramma Biodivers en Klimaatbestendig. Inderdaad geven de buurtbewoners aan baat te hebben bij de rust en schoonheid die het stuk natuur in de Spoorweghaven hen biedt.
  • Wij begrepen dat in opdracht van de gemeente de stadsecoloog in kaart heeft gebracht waar ecologische kansen liggen ter versterking van natuur in Leiden. In dat rapport is de Spoorweghaven als één van de 22 ecologische ‘hotspots’ aangemerkt: locaties met bijzondere natuurhistorische waarden. Bij projecten met ruimtelijke ontwikkelingen zou de status van zo’n gebied moeten dienen als een prioritering in afwegingskaders.

In het bestemmingsplan Haagwegterrein Oost uit 2013 heeft de gemeente vastgesteld dat het verwijderen van de desbetreffende begroeiing ‘ten koste zou gaan van een ecologisch zeer rijke groene zone tussen de Spoorweghaven en het spoor’, en daarom een dergelijke ontsluitingsweg op dat stuk grond niet op te willen nemen in het bestemmingsplan.

Wij vragen ons af wat er nu is veranderd, waardoor de waarde van de ecologisch groene zone op het Spoorweghaven in de ogen van de gemeente geen prioriteit meer krijgt boven dat van een fietssnelweg over deze grond.
Wij snappen ook het belang van ruimte voor fietsverkeer en een autoluwe
binnenstad. We willen graag weten of de gemeente alternatieve routes voor
een fietsverbinding tussen Leiden-Zuid en het Bio Science Park al heeft onderzocht, en zo ja, hoe zij haar keuze daarin heeft afgewogen.
Want denkbare en reeds aanwezige routes waar fietsers gebruik van kunnen maken – met eventuele aanpassingen ter optimalisatie – zijn bijvoorbeeld:

  • de Potgieterlaan. O.a. een fietspad tussen de Jan Wolkersstraat en de Potgieterlaan, achterlangs bij het appartementencomplex de Verleyding zou de verbinding verbeteren, evenals optimalisering van de aansluiting Potgieterlaan – Haagweg.
  • De Churchilllaan waar aan weerszijden een twee-richtingsfietspad gepland staat.
  • De Boshuizerkade – Ter Haarkade met geplande herinrichting voor veiliger verkeer.

De Belangenvereniging Haagwegkwartier lijkt tot nu toe geen duidelijk standpunt in te willen nemen over de fietssnelweg. Buurtbewoners die bezwaar hebben tegen de fietssnelweg-plannen, voelen zich momenteel niet genoeg vertegenwoordigd door deze vereniging. Actieve buurtbewoners en omwonenden hebben daarom zich verenigd in een Initiatiefgroep. Met een handtekeningenlijst (door 99 bewoners ondertekend) betuigen zij hun steun aan deze inspraak. Zij willen graag met de gemeente zo spoedig mogelijk in gesprek komen over dit onderwerp, als het kan op locatie, zodat er de juiste afwegingen kunnen worden gemaakt.