Persbericht Expeditie Leiden

Fietspad Spoorweghavenpad komt te vervallen, natuuronderzoek wordt voortgezet

Woensdag 28 oktober ontving de organisatie van Expeditie Leiden het heuglijke bericht dat het Leidse college heeft besloten om het fietspad over het Spoorweghavenpad te laten vervallen.

Expeditie Leiden startte in juni 2020 in samenwerking met de Leidse Taxon Foundation een natuuronderzoek in het Spoorweghavenpad. Met diverse experts en buurtbewoners brengen zij de soortenrijkdom in kaart om zo de ecologische waarde van de stadsnatuur op het terrein aan te tonen.

Voor de bijzondere hoeveelheid flora en fauna heeft deze stadsnatuur een belangrijke rol als leefgebied, foerageergebied, tijdelijk toevluchtsoord en als verbindingszone tussen de omliggende natuurgebieden van Leiden. Daarnaast draagt het terrein bij aan een prettige leefomgeving voor de bewoners in de verder behoorlijk versteende omliggende wijk.

De organisatie van Expeditie Leiden is het college dan ook erg dankbaar voor hun erkenning van de unieke ecologische situatie en hun juiste beslissing om er geen fietspad aan te leggen en het groen intact te laten. Ook bedankt zij enorm alle buurtbewoners die zich massaal tegen het plan hebben uitgesproken via de inspraakmogelijkheid bij de gemeente. Het team van Expeditie Leiden ervaart het als hartverwarmend om te zien dat deze stadsnatuur ook onder de buurtbewoners zo wordt gekoesterd.

Wethouder Ashley North heeft in een brief aan de raadscommissie toegezegd de haalbaarheid te gaan onderzoeken om op advies van de stadsecoloog het Spoorweghavenpad te benoemen in een natuurverordening, die voorziet in bescherming van dit soort ecologische hotspots bij ruimtelijke ontwikkelingen. Want bescherming van bestaande natuurwaarden is noodzakelijk om de gemeente ecologisch waardevol te houden.

Het natuuronderzoek van Expeditie Leiden zal in elk geval tot juli 2021 door blijven gaan, waarna zij een rapport uitbrengen met hun resultaten. Naast een goede inventarisatie van het gebied, hopen zij ook dat het project zorgt voor educatie en bewustwording in de stad over het belang van stadsnatuur. Het project zou daarbij kunnen dienen als inspiratiebron voor soortgelijke inventarisatieprojecten in andere delen van de stad, zodat de urbane natuurwaarden beter in kaart gebracht kunnen worden.

De resultaten van het natuuronderzoek aan het Spoorweghavenpad zijn te volgen op www.expeditieleiden.nl.

Leiden, 3 november 2020